T.C.
SÜTÇÜLER KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
Birliğimizce yaptırılacak olan Yeşilyurt Köyü Sulama Suyu Sondaj Kuyusuna Güneş Enerjili Sistem Kurulması Anahtar Teslim Yapım İşi’nin ihalesi 30/11/2018 cuma günü saat 14:00’ de Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
 
1-İdarenin:
a) Adresi         : Hükümet Konağı Kat:3 Sütçüler / ISPARTA
b) Telefon No : 0246 351 30 13 – 351 20 15
c) Faks No       : 0246 351 23 64
d) e-Posta        : sutculer_khgb@hotmail.com
e) İlgili Kişi     : Hüseyin ÖCAL Birlik Müdürü
 
2-İhalenin Konusu:
a) İhalenin Adı                        : Yeşilyurt Köyü Sulama Suyu Sondaj Kuyusuna Güneş Enerjili Sistem Kurulması.
b) Niteliği ve Türü       : Anahtar Teslim-Açık İhale Usulü.
c) Miktarı                    : ( 1 Proje )
 
03-İşin Yapılacağı Yer  :  Isparta İli Sütçüler İlçesi Yeşilyurt Köyü
 
04-İhale konusu işe başlama ve bitirme süresi: Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacak ve yer teslim tarihinden itibaren 90 (Doksan) gün içinde iş tamamlanacaktır.
 
05- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale Sütçüler Kaymakamlığı Makam Odasında, 30/11/2018 cuma günü saat 14:00’ de yapılacaktır.
 
06- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,
06.1-Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi (elektronik posta adresi varsa)
06.2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odası belgesi.
-Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
-Tüzel Kişi olması halinde mevzuat gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
06.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
-Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
06.4-28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resme Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ nin 10,11 ve 12’ inci maddelerinde belirtilen durumlarda olmağına ilişkin yazılı taahhütname.
06.5-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı.
06.6-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı.
06.7-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
06.8-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İstekliler nakit teminatlarını Sütçüler İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği’ nin T.C. Ziraat Bankası Sütçüler Şubesinde bulunan TR96 0001 0003 8837 7179 4850 02 İban no.lu hesabına yatırılacaktır. Geçici teminatın yatırıldığına dair hesap belgesi yada aynı tutarda teminat mektubu dosyaya eklenir.
 
 
 
06.9-Yüklenici firma ihale konusu işin tamamını veya bir kısmını alt yüklenicilere yaptırmayacağına ait taahhütname.
06.10-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
06.11-Deneyim Belgesi, İş Deneyim Belgesi isteklinin son 10 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 oranında denetlendiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranında az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
06.12-Tüzel Kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarıdan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
06.13-İş Deneyim Belgeleri: Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” ekinde yer alan  (A) Alt Yapı İşleri IV. Grup İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri ile (D) Elektrik İşleri grubu sayılacaktır.  
06.14-Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
06.15-İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler veya taahhütname.
06.16- İhaleye Yerli istekliler katılabilecektir.
07-İhale dokümanın nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı: İhale dokümanı Sütçüler İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde görülebilir ve 500,00 TL (Beşyüztürklirası) bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Doküman bedelleri Birliğin T.C. Ziraat Bankası Sütçüler Şubesi nezrindeki TR96 0001 0003 8837 7179 4850 02 no.lu hesabına yatırılacaktır.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
08-Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Teklifler 30/11/2018 Cuma günü saat 14:00’ e kadar Sütçüler İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına verilecektir. İsteklilerin bizzat veya kanuni temsilcilerinin teklif vermeleri gerekmektedir.
09-İstekliler Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
10-İstekliler tekliflerini işin tamamına ait anahtar teslim bedeli üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile anahtar teslim sözleşme imzalanacaktır.
11-Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günüdür.
12- Sütçüler İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi olmayıp 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
13-İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilan metninde yer verilmemiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          21/11/2018
 
SÜTÇÜLER İLÇESİ
                                                                                                                                                            KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI