İHALE İLANI
 
T.C.
SÜTÇÜLER İLÇESİ
KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İlçemize bağlı Ayvalıpınar Köyünde yaptırılacak olan, Mobil Çöp Aktarma İstasyonu Alım ve Montajı anahtar teslim yapım işinin ihalesi 28/02/2019 Perşembe günü saat 14:00’ de Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Madde 18 “Açık İhale Usulü” ile ihalesi yapılacaktır.
 
1-İdarenin:
a) Adresi         : Hükümet Konağı Kat:3 Sütçüler / ISPARTA
b) Telefon No : 0246 351 30 13 – 351 20 15
c) Faks No       : 0246 351 23 64
d) e-Posta        : sutculer_khgb@hotmail.com
e) İlgili Kişi     : Hüseyin ÖCAL Birlik Müdürü
 
2-İhalenin Konusu:
a) İhalenin Adı                        : Mobil Çöp Aktarma İstasyonu Alım ve Montajı İşi.
b) Niteliği ve Türü       : Anahtar Teslim-Açık İhale Usulü.
c) Miktarı                    : ( 1 Proje )
 
03-İşin Yapılacağı Yer:  Sütçüler İlçesi Ayvalıpınar Köyü
 
04-İhale konusu işe başlama ve bitirme süresi: Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacak ve yer teslim tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) gün içinde iş tamamlanacaktır.
 
05- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale Sütçüler Kaymakamlığı Makam Odasında, 28/02/2019 Perşembe günü saat 14:00’ de yapılacaktır.
 
06- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,
06.1-Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi (elektronik posta adresi varsa)
06.2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odası belgesi.
-Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
-Tüzel Kişi olması halinde mevzuat gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
06.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
-Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
06.4-28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resme Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ nin 10,11 ve 12’ inci maddelerinde belirtilen durumlarda olmağına ilişkin yazılı taahhütname.
06.5-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı.
06.6-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihindeki ay içerisinde düzenlenmiş belgenin aslı.
06.7-Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
06.8-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İstekliler nakit teminatlarını Sütçüler İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği’ nin T.C. Ziraat Bankası Sütçüler Şubesinde bulunan TR96 0001 0003 8837 7179 4850 02 İban no.lu hesabına yatırılacaktır. Geçici teminatın yatırıldığına dair hesap belgesi yada aynı tutarda teminat mektubu dosyaya eklenir.
06.9-Yüklenici ihale konusu işte alt yüklenici çalıştırabilir. Ancak işin tamamını alt yükleniciye yaptıramaz.
06.10-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 
 
06.11-Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır. 
Üretim kapasite raporu düzenlemesi:
İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Teklif konusu Yarı Römork veya Treyler Grubuna ait en az 1 (bir) adet/yıl üretimi gösterir KAPASİTE RAPORU' nu sunacaktır.
06.12- Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b)Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’ de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi,
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Adayın imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik
Belgesi,
d)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı
Belgesi,
e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca
düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
 
06.13-Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.
06.14-İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler veya taahhütname.
06.15- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
07-İhale dokümanın görülmesi ve hangi bedelle alınacağı: İhale dokümanı Sütçüler İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Bürosu adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (Bintürklirası) bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Doküman bedelleri Birliğin T.C. Ziraat Bankası Sütçüler Şubesi nezrindeki TR96 0001 0003 8837 7179 4850 02 no.lu hesabına yatırılacaktır.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
08-Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Teklifler 28/02/2019 Perşembe günü saat 14:00’ e kadar Sütçüler İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına verilecektir. İsteklilerin bizzat veya kanuni temsilcilerinin teklif vermeleri gerekmektedir.
09-İstekliler Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
10-İstekliler tekliflerini, işin tamamı için anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile anahtar teslim sözleşme imzalanacaktır.
11-Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günüdür.
12-29896 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kararname gereği, ihaleye katılacak olan Gerçek Kişi/Tüzel Kişilerin başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere terör örgütleri ile iltihakı ve irtibatının olduğu güvenlik soruşturması ile tespit edilenler ihaleye katılamazlar. Katıldığı tespit edilenler ihaleden men edilir.
13- Sütçüler İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi olmayıp 28 Nisan 2007 Tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14-İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilan metninde yer verilmemiştir.
 
 
 
 
 
 
                          19/02/2019
 
SÜTÇÜLER İLÇESİ
                                                                                                                                                                                                                   KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI